Stanovy
Asociace Somatic Experiencing České republiky, z.s. (zkratka ASE ČR)

I. Základní ustanovení

 1. Asociace Somatic Experiencing České republiky, z.s (ASE ČR) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ASE ČR je stavovská, dobrovolná, samosprávná, profesní, odborná organizace s právní subjektivitou. ASE ČR působí na území České republiky,
 2. Sídlem ASE ČR je Budilova 7, Praha 8, PSČ 18000,
 3. ASE ČR uskutečňuje svou činnost prostřednictvím svých orgánů.
 4. Metoda Somatic Experiencing ® je v textu stanov uváděna zkratkou „SE“.

II. Cíle ASE ČR, předmět činnosti

 1. Aplikovat a rozvíjet metodu Somatic Experiencing ® (Somatické prožívání), která se zaměřuje na zvládání stresujících a traumatických zážitků s využitím uvědomování si vlastního těla. Jde o originální metodu Petera A. Levina Ph.D., mající za cíl obnovení zdravé seberegulace organismu a navrácení pocitu uvolnění a celistvosti.
 2. Obhajovat a chránit profesní zájmy praktikantů SE  sdružených v ASE ČR.
 3. Účastnit se na rozvoji metody SE ® ve společnosti a prosazovat její odborné, legislativní, ekonomické i další zájmy a uplatnění.
 4. Spolupodílet se na vytváření podmínek k získání plné kvalifikace praktikantů SE.
 5. Pečovat o odborný růst a profesionální úroveň členů ASE ČR, organizovat a podílet se na organizaci celoživotního vzdělávání praktikantů SE a spolupodílet se na vytváření odborné náplně jejich práce.
 6. Vyjadřovat se k úrovni odborné práce a profesní etiky praktikantů SE.
 7. Chránit profesní zájmy praktikantů SE v otázkách souvisejících s výkonem povolání.
 8. Působit tak, aby veřejnost byla chráněna před nekvalifikovaným výkonem, který souvisí s aplikací metody SE.
 9. Spolupracovat s dalšími stavovskými a profesními sdruženími u nás i v zahraničí.
 10. Podávat koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům, zdravotnickým a jiným institucím.
 11. Se získanými finančními prostředky hospodařit v souladu s cíli ASE ČR.
 12. Vyvíjet podle potřeby vlastní ediční činnost.

III. Vznik členství

 1. Členství v ASE ČR je řádné a čestné.
 2. Řádným členem se stává registrovaný absolvent tříletého kurzu SE (držitel certifikátu EASE), který písemně, vyplněním přihlášky*, požádá o členství v ASE ČR a je přijat ASE ČR a zároveň potvrdí svým podpisem souhlas s dodržováním Etického kodexu ASE ČR.
 3. Statut čestného člena ASE ČR nabízí a schvaluje Předsednictvo ASE ČR na základě návrhu členů asociace ASE ČR, čestným členem se může stát i významný odborník jiného oboru nebo osoba, která se pozitivně angažuje v příbuzné oblasti, bez ohledu na státní příslušnost a místo trvalého pobytu.
 4. Člen ASE ČR souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence ASE ČR, ta se zavazuje, že neposkytne třetím osobám o svém členovi bez jeho souhlasu jiné údaje než údaje veřejně dostupné**.

*(Přihláška je umístěna na webových stránkách ASE ČR)

** (Za veřejně dostupné údaje se považují jméno, příjmení, akademický titul, místo praktikování SE a všechny údaje, které sám člen ASE ČR zveřejňuje na webových stránkách)

 IV. Práva a povinnosti členů

    Členové ASE ČR jsou oprávněni:

 1. Účastnit se všech akcí pořádaných pro členy ASE ČR.
 2. Svobodně se vyjadřovat ke všem záležitostem týkajících se ASE ČR, vznášet podněty k činnosti, stížnosti a žádat jejich přešetření předsednictvem ASE ČR nebo volenými orgány ASE ČR k tomu určenými.
 3. Obracet se na ASE ČR v odborných otázkách, i při jednáních s dalšími organizacemi.
 4. Řádní členové jsou oprávněni volit a být voleni do všech funkcí ASE ČR v souladu s volebním řádem ASE ČR.

     Členové ASE ČR jsou povinni:

 1. Respektovat stanovy ASE ČR a usnesení jejích orgánů.
 2. Řídit se Etickým kodexem člena ASE ČR.
 3. Celoživotně se odborně vzdělávat a pracovat pod supervizí.
 4. Hradit pravidelně do 29.2. každého kalendářního roku roční členský příspěvek, jeho výši určuje Valná hromada ASE ČR.

V. Zánik členství

     Členství zaniká:

 1. Rozhodnutím Předsednictva ASE ČR o vyloučení člena ASE ČR pro hrubé porušení povinností člena ASE ČR.
 2. Neuhrazením členského poplatku do 29.2. roku následujícího po roce, kdy měl být členský poplatek uhrazen.
 3. Vystoupením člena z ASE ČR a to písemně prokazatelným způsobem.
 4. Úmrtím člena ASE ČR.
 5. Zrušením právnické osoby ASE ČR.

VI. Orgány ASE ČR

 1. Valná hromada
 2. Předsednictvo
 3. Etická komise, pokud bude ustavena Valnou hromadou
 4. Revizní komise

Ad 1) Valná hromada:

 • je nejvyšším orgánem ASE ČR. Schází se nejméně jednou za dva roky z podnětu Předsednictva ASE ČR nebo z podnětu alespoň 20% členů ASE ČR,
 • rozhoduje o základních otázkách ASE ČR, schvaluje zprávu Předsednictva ASE ČR o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
 • volí volenou část Předsednictva, Etickou komisi a Revizní komisi ASE ČR,
 • schvaluje stavovské předpisy,
 • proti rozhodnutí Valné hromady není opravných prostředků,
 • je usnášeníschopná (při dodržení podmínky zveřejnit oznámení o jejím konání min. čtyři týdny předem na internetových stránkách ASE ČR, případně při rozeslání oznamujícího mailu o jejím konání všem členům ASE ČR s uvedeným čtyřtýdenním předstihem) při účasti jakéhokoliv počtu členů 1/2 hodiny po začátku. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.

Ad 2) Předsednictvo :

 • tvoří nejméně pět členů volených Valnou hromadou
 • podmínkou členství v Předsednictvu je VŠ vzdělání v oblasti pomáhajících profesí, minimálně pětiletá doložitelná supervidovaná odborná praxe s klienty v rámci akreditovaných pomáhajících profesí, které jsou v souladu s právním řádem ČR, a z toho minimálně tříletá doložitelná praxe přímé supervidované práce s klienty metodou SE.
 • funkční období Předsednictva ASE ČR je čtyřleté,
 • má koordinační, informační a výkonnou funkci, řídí ASE ČR v době mezi Valnými hromadami, jejichž jednání připravuje,
 • schází se podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Usnášeníschopné je při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných na řádně svolané schůzi. Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny orgány ASE ČR.
 • ve své činnosti je zodpovědné Valné hromadě, která jej může odvolat,
 • postupuje v souladu se stanovami a rozhodnutími Valné hromady, jedná jménem ASE ČR s právnickými a fyzickými osobami,
 • hospodaří s majetkem ASE ČR,
 • vydává konečné rozhodnutí, které se týká vyloučení člena, vypracovává zprávu Předsednictva ASE ČR o činnosti a hospodaření určenou pro jednání Valné hromady,

Předsednictvo ASE ČR volí ze členů předsednictva zvolených Valnou hromadou

 • předsedu
 • místopředsedu
 • pokladníka, který zároveň nemůže být předseda nebo místopředseda,
 • Předseda řídí činnost ASE ČR, svolává zasedání Předsednictva ASE ČR a zastupuje ASE ČR navenek. O své činnosti podává zprávu Předsednictvu ASE ČR a Valné hromadě ASE ČR. Z funkce jej může odvolat Předsednictvo ASE ČR.
 • Místopředseda zastupuje předsedu ASE ČR.
 • Pokladník vede finanční hospodaření Předsednictva ASE ČR dle platných předpisů, zpracovává zprávu o hospodaření. Hospodaří jménem Předsednictva ASE ČR s určenou částí členských příspěvků, a s jinými příjmy, může spolupracovat s profesionální účetní firmou, jejíž výběr odsouhlasilo Předsednictvo ASE ČR. Jednou za rok podává zprávu o hospodaření ASE ČR Předsednictvu  ASE ČR a vždy Valné hromadě ASE ČR včas před jejím konáním. Za svěřené prostředky nese hmotnou zodpovědnost.

Ad 3) Etická komise (EK):

 • Valná hromada může rozhodnout o ustavení EK
 • Členové EK jsou voleni Valnou hromadou na návrh Předsednictva ASE ČR, EK je pětičlená složená ze zástupců různých profesí členů asociace, EK pak volí ze svých členů předsedu EK,
 • ve své činnosti se řídí Etickým kodexem ASE ČR, který obsahuje principy jednání EK,
 • EK se vyjadřuje k problémům souvisejícím s etikou práce praktikantů SE a dodržováním Etického kodexu ASE ČR.

Ad 4) Revizní komise (RK):

 • je nejméně tříčlenná, je volena Valnou hromadou a ze svých členů volí předsedu RK,
 • funkce člena RK je neslučitelná s jinou funkcí v ASE ČR,
 • provádí kontroly hospodaření Předsednictva ASE ČR dle vlastního plánu, nejméně však jednou ročně. O výsledcích činnosti podává zprávu (včetně návrhů na zlepšení) jedenkrát za rok Předsednictvu ASE ČR a vždy Valné hromadě ASE ČR včas před jejím konáním,
 • dále přešetřuje stížnosti a podněty členů ASE ČR ve věcech hospodaření.

        Ukončení činnosti orgánů ASE ČR abdikací

 1. Oznámí-li Předsednictvo ASE ČR abdikaci mimo Valnou hromadu, je povinno do 120 dnů svolat členy na mimořádnou Valnou hromadu k volbě nového předsednictva. Do té doby pokračuje Předsednictvo ASE ČR ve své činnosti.
 2. Oznámí-li předseda asociace svoji abdikaci, vykonává jeho povinnosti místopředseda. Na své nejbližší schůzi zvolí Předsednictvo ASE ČR nového předsedu.
 3. Oznámí-li svoji abdikaci předseda i místopředseda ASE ČR, vykonává jejich povinnosti předsednictvem zvolený člen stávajícího Předsednictva.
 4. Oznámí-li abdikaci předseda Etické nebo předseda Revizní komise, je do této funkce zvolen další člen stávající komise.

         Odvolání orgánů ASE ČR

 1. Odvolání Předsednictva ASE ČR je platné, pokud se pro ně vyslovila nadpoloviční většina všech přítomných členů Valné hromady ASE ČR. Odvolaní funkcionáři Předsednictva vykonávají svoji funkci do uskutečnění nových voleb a to nejdéle do 90 dnů ode dne odvolání stávajícího Předsednictva. V případě nečinnosti Předsednictva organizuje volby Revizní komise.
 2. Odvolané Předsednictvo ASE ČR činí do volby nových orgánů pouze rozhodnutí nezbytná pro běžný chod ASE ČR. Tato rozhodnutí musí být spolupodepsána předsedou Revizní komise ASE ČR. Odvolaný orgán nesmí činit žádná závažná hospodářská rozhodnutí, nesmí provádět převody majetku a nesmí činit žádná strategická rozhodnutí.
 3. O odvolání členů Etické nebo členů Revizní komise rozhoduje Valná hromada.

VII. Volby a hlasování

 1. Volební období všech orgánů ASE ČR je čtyřleté, pokud Valná hromada neurčí jinak.
 2. Průběh voleb a hlasování upravuje volební řád, který schvaluje Valná hromada.

VIII. Majetek ASE ČR

 1. Hospodaření ASE ČR upravují obecně platné právní předpisy a zásady stanovené Valnou hromadou nebo Předsednictvem.
 2. Činnost ASE ČR je financována z členských příspěvků a eventuálně jiných příjmů.

IX. Publikace zpráv

Usnesení vrcholných orgánů ASE ČR jsou dána na vědomí členům ASE ČR na webových stránkách ASE ČR či formou emailu.

X. Podmínky zániku ASE ČR

O zániku ASE ČR rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů. Při zániku ASE ČR se zbylým majetkem naloží v souladu s platnou legislativou.

XI. Změna stanov

Právo na změnu stanov přísluší Valné hromadě ASE ČR.

XII. Závěrečné ustanovení

Tento stavovský předpis byl schválen zakladateli  ASE ČR dne 17.1.2018, platnosti nabývá stejný den.

…………………………….

Předseda ASE ČR       PhDr.Leona Jochmannová